Täthet i skorsten

Skorstenens täthet har stor betydelse för brandrisk och eldstadens funktion men även ur sanitär synpunkt är kanalens täthet viktig. Det är extra viktigt med en tät skorsten i hus med mekanisk ventilation. Med fläktar som suger ut luften från huset innebär det att rök kan sugas genom en porös kanalvägg. I ett hus med självdragsventilation sugs luft in i skorstenen när man eldar. Ur brandrisksynpunkt har otäthetens storlek och läge stor betydelse. Om väggarna är porösa och läcker lite över en stor yta är brandrisken liten. Om det finns någon enstaka stor otäthet är brandrisken större. Störst är brandrisken om dessa otätheter finns i bjälklag och intill väggar.

Täthetsprovare skorsten

Täthetsprovare skorsten

För eldstadens funktion bör läckaget vara så litet som möjligt. Otätheter medför att draget försämras och rökgaserna kyls ner. Om rökgaserna vid vedeldning kyls ner bildas det sot och tjära på väggarna vilket i sin tur försämrar draget ytterligare och ökar risken för sotbrand. Inomhus är en tät skorsten viktigt. Det behövs endast små längder rök för att det ska lukta i huset. Allvarligare blir det när skorstenen passerar genom rum där det råder undertryck mot skorstenen. Då kan hälsofarliga mängder rök sugas genom kanalväggen. Det finns olika klasser för skorstenens täthet i europastandarder för skorstenar. Rökkanalens täthet kontrolleras genom röktrycksprovning eller läckagemätning. Täthetskontrollen kan utföras av sotningsdistriktet.

Installera braskamin

Installera braskamin så kan du öka trivseln i ditt hus samtidigt som du kan sänka dina uppvärmningskostnader. Den är med andra ord både en glädje- och en värmekälla.

Att tänka på
Installation av braskamin kräver byggnadslov. Dessutom ska sotaren godkänna installeringen innan du får börja elda.
Planera ordentligt innan du sätter igång. Ta kontakt med sotaren för kontroll av murstocken. Då får du besked om rökgången är tät eller om den måste tätas. Han informerar också om vilken dimension kaminens anslutningsrör måste ha. Måste rökgången tätas eller nya rör (insatsrör) så bör detta göras samtidigt med installationen av braskaminen.
Det är inte särskilt svårt att montera en braskamin, men det är viktigt att du är noggrann och följer bruksanvisningen till punkt och pricka. Tänk på att det är ”Öppen eld” du installerar.
Har huset mer än en våning bör du placera kaminen på bottenvåningen för att kunna utnyttja värmen i hela huset.

Installation
Kontrollera placeringen av kaminen. Sätt anslutningsröret på din braskamin. Mät från golvet till rörets undre kant. Överför måttet på väggen och markera avståndet med en penna. Håll inmurningsstosen mot väggen och passa in den undre kanten mot markeringen. Rita med penna en cirkel runt stosen.

Använd ett stort borr och gör hål längs utsidan av markeringen. Sätt hålen så tätt du kan så blir det lättare att knacka upp hålet.
Knacka ut materialet med en liten slägga och mejsel. Plocka bort allt väggmaterial från urtaget. Se till att det inte trillar ner väggbitar i rökkanalen. När hålet är urplockat och tilljämnat ska du göra rent hålets yta ordentligt. Kontrollera att inmurningsstosen passar i hålet. Inmurningsstosen ska max vara lika lång som rökkanalens vägg är bred. Är stosen för lång så får du kapa den.

Mura in inmurningsstosen och tänk på att murbruket måste sluta tätt omkring stosen.

När bruket har torkat ordentligt så är det dags att montera kaminröret i inmurningsstosen. Täta med tätgarn mellan kaminrör och inmurningsstosen. Pressa in garnet med tex en skruvmejsel. Lägg på ett lager brandfogmassa som ytterliggare tätning. Nu kan du ansluta braskaminen till skorstenen med hjälp av kaminrör!

På bilden ser du att inmurningsstosen är dold med hjälp av en täckring.

Skorsten – bygglov och bygganmälan

Vid installation av en eldstad eller skorsten krävs en bygganmälan till kommunen. Kontakta din kommun för att få besked om vad som gäller. I samband med bygganmälan skall en kontrollplan godkännas samt en kvalitetsansvarig utses. Ofta kan ägaren utses som kvalitetsansvarig om byggnadsnämndens förslag till kontrollplan godtas. I normalfallet krävs inte bygglov.
När installationen är klar ska den besiktigas av skorstensfejaren eller av en fristående sakkunnig kontrollant. Ägaren ska visa att installationen uppfyller Boverkets Byggreglers (BBR:s) funktionskrav. Enklast görs det genom att använda typgodkända eller på något annat sätt certifierade produkter. Produkterna ska vara installerade enligt monteringsanvisningen.

Temperaturer vid installation
En grundläggande regel för en brandsäker installation är att brännbara byggnadsdelar inte får bli varmare än 85°C. En skorstens utsida får inte vara varmare än 100°. Ur trivselsynpunkt bör en mycket lägre temperatur eftersträvas och där barn vistas är det extra viktigt att temperaturen inte är för hög. Enligt BBR får temperaturen vara högst 60°. När du skall köpa en skorsten måste du tala om vilken som är den högsta temperatur som kan godtas.

Sot och tjära i skorstenen är en brandfara

Det är kombinationen av tjära och sot som är en vanlig brandorsak och det tränger dessutom igenom skorstenen så att du kan upptäcka sotgenomslag på en vägg.
Sotfläckarna luktar tjära och syns tydligt – ofta i form av brunflammiga fläckar. De första tecknen ses i regel lågt upp på skorstenen.

En skorstensbrand kan få katastrofala följder och är den allvarligaste risken med sotig och tjärig skorsten. Soteld eller skorstensbrand uppkommer när tjära i en skorsten börjar brinna. Tjäran uppbildas vanligen av fuktig ved och speciellt vid dålig tilluft till förbränningen.

En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer på 1 000 grader Celsius eller mer. Sotelden kan göra att det blir försvagningar på skorstenen och kan ge upphov till brand även utanför skorstenen. Dessutom sväller tjära vid förbränning och kan orsaka stopp i skorstenen och risk att värmen går ut i eventuella sprickor.

Många har isolerat sin skorsten i hopp om att minska risken för kondens i rökkanalen. Men isoleringen kan i stället medföra att det bildas kondens bakom isoleringen, och så småningom bryts bruket i fogarna ner. Man kan renovera sin rökkanal med skorstensrör såsom insatsrör eller så kan man glidgjuta. Både dessa renoveringarna kan du göra själv men enklast är att sätta i en insatsrör i skorstenskanalen.

Elda på rätt sätt. Trimning och inställning av gas-, olje- och pelletsbrännare överlåter du till yrkesfolk. Eldar du i braskamin bör du klyva klamparna 6–9 cm tjocka redan på våren så att de kan torka över sommaren. Veden skall vara torr när den används. Slå två klampar mot varandra. Ljuset skall vara ihåligt. Det bästa är att låta vedklamparna ligga inomhus en vecka eller två innan du eldar med dem. Förbränningen kräver luft. Både skorstenen och ekonomin har det bäst med små intensiva bål som tänds av pinnar, papper och massvis av luft. Först när gaserna bränts av och det bara återstår träkol stryps luften.
Dagens moderna brännare kan orsaka problem då de har så effektiv förbränning så blir rökgaserna låg och då tar det längre tid för röken att komma ut genom skorstenen och då kan den fukt som rökgaserna innehåller fastna som kondens på insidan av skorstenen. En lösning kan vara ett skorstensrör (insatsrör) som har mindre diameter så att rökgaserna kommer ut snabbare och runt skorstensröret så isolerar man med vermikulit.