Täthet i skorsten

Skorstenens täthet har stor betydelse för brandrisk och eldstadens funktion men även ur sanitär synpunkt är kanalens täthet viktig. Det är extra viktigt med en tät skorsten i hus med mekanisk ventilation. Med fläktar som suger ut luften från huset innebär det att rök kan sugas genom en porös kanalvägg. I ett hus med självdragsventilation sugs luft in i skorstenen när man eldar. Ur brandrisksynpunkt har otäthetens storlek och läge stor betydelse. Om väggarna är porösa och läcker lite över en stor yta är brandrisken liten. Om det finns någon enstaka stor otäthet är brandrisken större. Störst är brandrisken om dessa otätheter finns i bjälklag och intill väggar.

Täthetsprovare skorsten

Täthetsprovare skorsten

För eldstadens funktion bör läckaget vara så litet som möjligt. Otätheter medför att draget försämras och rökgaserna kyls ner. Om rökgaserna vid vedeldning kyls ner bildas det sot och tjära på väggarna vilket i sin tur försämrar draget ytterligare och ökar risken för sotbrand. Inomhus är en tät skorsten viktigt. Det behövs endast små längder rök för att det ska lukta i huset. Allvarligare blir det när skorstenen passerar genom rum där det råder undertryck mot skorstenen. Då kan hälsofarliga mängder rök sugas genom kanalväggen. Det finns olika klasser för skorstenens täthet i europastandarder för skorstenar. Rökkanalens täthet kontrolleras genom röktrycksprovning eller läckagemätning. Täthetskontrollen kan utföras av sotningsdistriktet.