Skorsten – bygglov och bygganmälan

Vid installation av en eldstad eller skorsten krävs en bygganmälan till kommunen. Kontakta din kommun för att få besked om vad som gäller. I samband med bygganmälan skall en kontrollplan godkännas samt en kvalitetsansvarig utses. Ofta kan ägaren utses som kvalitetsansvarig om byggnadsnämndens förslag till kontrollplan godtas. I normalfallet krävs inte bygglov.
När installationen är klar ska den besiktigas av skorstensfejaren eller av en fristående sakkunnig kontrollant. Ägaren ska visa att installationen uppfyller Boverkets Byggreglers (BBR:s) funktionskrav. Enklast görs det genom att använda typgodkända eller på något annat sätt certifierade produkter. Produkterna ska vara installerade enligt monteringsanvisningen.

Temperaturer vid installation
En grundläggande regel för en brandsäker installation är att brännbara byggnadsdelar inte får bli varmare än 85°C. En skorstens utsida får inte vara varmare än 100°. Ur trivselsynpunkt bör en mycket lägre temperatur eftersträvas och där barn vistas är det extra viktigt att temperaturen inte är för hög. Enligt BBR får temperaturen vara högst 60°. När du skall köpa en skorsten måste du tala om vilken som är den högsta temperatur som kan godtas.