Täthetsprovning skorsten

När skorstensfejaren ska göra sin besiktning eller kontroll används några olika metoder. Förutom den grundläggande okulärbesiktningen där man tittar om installationen är uppförd enligt monteringsanvisningen eller installerad på vedertaget sätt kan extra teknisk utrustning behöva användas.

Röktrycksprovning eller täthetsprovning skorsten
För att kontrollera om skorsten och anslutningar är täta gör man en provtryckning. Provtryckning utförs med hjälp av en fläkt som alstrar ett övertryck i kanalerna. Skorsten täpps till och när nödvändigt tryck har nåtts tillsätts rök. Med hjälp av syn- och luktsinnen försöker skorstensfejaren sedan upptäcka eventuella läckage. Om inte fläkt används för att skapa ett övertryck i skorstenen måste man elda en stund så att skorstenen blir ordentligt varm och skapar ett naturligt drag i skorstenen. Om tvist uppstår om huruvida läckaget håller sig inom tillåtna värden kan man göra en läckagemätning som mäter hur mycket rök som kommer ut under en viss tidsperiod. En läckagemätning är mer komplicerad och därmed dyrare att utföra en provtryckning. Läckaget mäts vid ett tryck på 50 Pa.
Trycket i rökkanalen vid provtryckning ska vara 3 Pascal (Pa) per höjdmeter, viket innebär 21 Pa för en normal 7 meter hög skorsten, vilket är mycket lågt tryck. 1 Pa är lika med 0,1 kg per kvadratmeter, det är alltså ingen risk att skorsten trycks sönder.

Rökpatron

En otät skorsten leder i normalfallet inte till brand. Men om det skulle uppstå något fel vid eldningen eller om det skulle bli en sotbrand, kan lågor och heta rökgaser antända intilliggande byggnadsdelar. Störst risk är det med otätheter i bjälklagen. De är svåra att upptäcka och det finns mycket brännbart material i närheten. Om huset har mekanisk ventilation är risken större att rökgaser ska sugas ut genom otätheter i skorstenen. Störst är risken i rum ovanför där eldstaden är placerad.

Inspektion med kamera
Om man vill kontrollera en rökkanal invändigt kan man använda en kamera som sänks ner i skorstenen. Kameran är även bra för att kontrollera hur reparationer med tätningsmassor har utförts.

Temperaturmätning
För att utreda om en installation är brandfarlig på grund av att den har placerats nära en brännbar vägg kan man göra en temperaturmätning. Dessa mätningar tar dock lång tid då man måste elda under flera timmar för att få ett rättvisande resultat.